...

Autoryzowany dealer Kranzle i IPC

Autoryzowany dealer Kranzle i IPC

Polityka prywatności

Polityka prywatności P.H.U."KAR-SYSTEM" Dominik Królikiewicz

 

 1. Niniejszy dokument stanowi POLITYKĘ PRYWATNOŚCI firmy P.H.U.”KAR-SYSTEM” Dominik Królikiewicz, ul. Chrobrego 16 w Jarocinie (63-200), NIP 6172113590, REGON 301374443, zwaną dalej Administratorem i stanowi jednocześnie wypełnienie OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO na podstawie 13 ust. 1 oraz ust. 2  RODO.

 

 1. Z Administratorem można się skontaktować:
 • osobiście lub listownie pod adresem: P.H.U.”KAR-SYSTEM” Dominik Królikiewicz, ul. Szubianki 17, 63-200 Jarocin,
 • telefonicznie pod nr tel. 669 015 322,
 • mailowo pod adresem e-mail: kontakt@kar-system.pl.

 

 1. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest zamówienie składane telefonicznie, osobiście, mailowo lub za pomocą sklepu internetowego, którego celem jest sprzedaż produktów oraz wystawienie faktury przez Administratora. P.H.U.”KAR-SYSTEM” Dominik Królikiewicz może pozyskać w ten sposób, w zależności do sposobu zamówienia m.in. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, NIP, nr konta bankowego, adres e-mail, adres IP, login (przy założeniu konta) Klienta. Dane są przechowywane przez administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie.

 

 1. Administrator przetwarza dane w celu:
 • zrealizowania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na podstawie 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym do:
  • udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
  • prawidłowej obsługi płatności,
  • obsługi wysyłki zakupionych produktów,
  • możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego,
  • obsługi wiadomości kierowanych do Administratora,
  • obsługi ew. reklamacji i napraw gwarancyjnych.
 • wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.:
  • kontaktu z pracownikami lub współpracownikami Klienta, w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji,
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  • obsługiwania wiadomości przesyłanych do nas przez formularze kontaktowe oraz adres e-mail, gdy nie są one związane z realizacją zawieranej umowy,
  • prawidłowego działania sklepu internetowego,
  • zapewnienia obsługi usług płatności,
  • monitorowania bezpieczeństwa usług świadczonych droga elektroniczną.

 

 1. Administrator umożliwia każdej osobie, której dane przetwarza:
 • dostęp do swoich danych osobowych,
 • sprostowanie danych osobowych,
 • usunięcie danych osobowych, jeśli Administrator nie będzie zobowiązany do ich dalszego przetwarzania,
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 • przeniesienie danych osobowych.

 

 1. Administrator umożliwia również osobie, której dane przetwarza skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją danej osoby – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora ( 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

 1. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, osoba, której dane są przetwarzane może skorzystać z następujących sugerowanych metod komunikacji, które znacznie ułatwią realizację uprawnień:
 • wystosować odpowiednie pismo lub wiadomość e-mail z odpowiednią prośbą,
 • przesłać je na adres korespondencyjny Administratora,
 • dostarczyć osobiście lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@kar-system.pl.

 

Administrator zobowiązuje się odpowiedzieć na żądanie Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

 

 1. Ponadto każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wspierającym Administratora w świadczeniu usług, czyli takim, które wykonują usługi transportu przesyłek, zapewniają usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony internetowej, podmiotom zapewniającym ochronę strony internetowej przed atakami cybernetycznymi (m.in. Cloudflare), usługi informatyczne oraz do biura rachunkowego celem prawidłowego rozliczenia dokumentów księgowych, w tym faktur sprzedaży.

 

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz rozliczenia umowy. Przepisy prawa wymagają od Administratora przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zawarto umowę, a w przypadku odpowiedzi na zapytanie ofertowe Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na czas ważności oferty. W przypadku obsługi reklamacji i napraw gwarancyjnych dane osobowe będą przetwarzane w tym celu maksymalnie przez okres, na jaki przysługuje gwarancja. W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres maksymalnie 6 lat od wystąpienia ewentualnych roszczeń. Dane dotyczące konta w sklepie internetowym będą przetwarzane do czasu usunięcia konta przez użytkownika.

 

 1. Podanie danych osobowych w przypadku zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy jest niezbędne do jej wykonania.

 

 1. Podanie danych osobowych w celu założenia konta jest konieczne do jego założenia, ale nie jest niezbędne do dokonania transakcji w sklepie internetowym, a decyzja o założeniu konta należy do Klienta. Użytkownik konta może je również usunąć w dowolnym momencie.

 

 1. Administrator nie zamierza transferować danych osobowych poza obszar UE, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach usługi Cloudflare. Firma Cloudflare Inc. podczas transferu danych poza obszar UE stosuje tzw. standardowe klauzule umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej informacji na temat polityki prywatności Cloudflare można znaleźć pod adresem: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

 

 1. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w 22 RODO.

 

Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Dokumenty do pobrania:

Polityka prywatności

 

P.H.U.”KAR-SYSTEM” Dominik Królikiewicz 

 

 1. Niniejszy dokument stanowi POLITYKĘ PRYWATNOŚCI firmy P.H.U.”KAR-SYSTEM” Dominik Królikiewicz, ul. Chrobrego 16  w Jarocinie (63-200), NIP 6172113590 REGON301374443zwana dalej Administratorem i stanowi jednocześnie wypełnienie OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO na podstawie art. 13 RODO.  
 2. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest zamówienie składane telefonicznie, osobiście lub mailowo na sprzedaż produktów oraz wystawienie faktury przez Administratora.
  P.H.U.”KAR-SYSTEM” Dominik Królikiewicz pozyskuje w ten sposób imię, nazwisko, adres, numer telefonu, Klienta. Dane są przechowywane przez administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie. 
 3. Administrator P.H.U.”KAR-SYSTEM” Dominik Królikiewicz  umożliwia każdemu Klientowi: − dostępu do swoich danych osobowych, − sprostowania danych osobowych, − usunięcia danych osobowych, − ograniczenia przetwarzania danych osobowych, − przeniesienia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, Klient powinien: − wystosować odpowiednie pismo lub wiadomość e-mail z odpowiednią prośbą − przesłać je na adres korespondencyjny Administratora (P.H.U.”KAR-SYSTEM” Dominik Królikiewicz, ul. Chrobrego 16  63-200 Jarocin), dostarczyć osobiście lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej (kar-system@kontakt.pl) P.H.U. “KAR-SYSTEM” Dominik Królikiewicz  wykonuje żądanie Klienta niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. 
 4. Ponadto każdy Klient może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
 5. Pozyskane przezP.H.U.“KAR-SYSTEM” Dominik Królikiewicz  dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji sprzedaży produktów dostępnych w ofercie Administratora oraz wystawienia faktury sprzedaży.  
 6. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania zamówienia oraz wystawienia faktury sprzedaży. Oznacza to, że bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie w stanie zrealizować zamówienia oraz wystawić faktury sprzedaży. 
 7. P.H.U.”KAR-SYSTEM” Dominik Królikiewicz przechowujePaństwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz wystawienia faktury. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi okresu przechowywania dokumentacji księgowej, zapewnienia gwarancji na produkty, a także na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń. 
 8. Państwa dane osobowe udostępniaP.H.U.”KAR-SYSTEM” Dominik Królikiewicz podmiotom wspierającym Administratora w świadczeniu usług, czyli takim, które wykonują usługi transportu przesyłek oraz do biura rachunkowego celem prawidłowego zaewidencjonowania dokumentów księgowych, w tym, faktur sprzedaży. 
 9. Przypominamy, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć swoje dane

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kategorie
Cena
-
Marka
Aktualne promocje
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.